DOĞRULAR, ƏYRİLƏR - 4 - Seyfəddin Altaylı yazır

SEYFƏDDİN ALTAYLI
216678 | 2020-08-28 18:14

(Əvvəli burada)

"'Nəedək bəylər, dünya hər 100 ildə bir dahi yetişdirir, taleimizə baxın ki, buyüzildə o dahini türklər yetişdirmişdir”.

Churchill

"Eşq ilə gələn ərənlər içərağuyu nuş edər

Topuğa çıxmayan çaylar dəniz iləsavaş edər”

Yunis Əmrə

Tarixi, tarixi şəxsiyyətləryaradır. Onlara hörmətsizlik tarixə hörmətsizlik anlamındadır.

Ayasofiya camesinin muzey olanhissəsinin ibadətə açılması olayını hər bir müsəlman türk övladı alqışlamışdır,alqışlayacaqdır, alqışlayıram. Ancaq bu tarixi hadisənin yönü nahaqcasınaTürkiyə Cümhuriyyətini silahdaşlarıyla birlikdə ölkəni vahid bir yumruğa döndərərəkyaradan Atatürkə hücum etmə siyasətinə döndərilmişdir. Niyəsini anlamaq mümkündeyil. Bəlkə də gözü götürməməkdir?!

Cümhurbaşqanı Ərdoğan16.3.2019-cu il tarixində Təkirdağda seçki mitinqində çıxış etdiyindəAyasofiyanın ibadətə açılmasını istəyənlərə bu sözlərlə cavab vermişdir:

"Ayasofiya came olsun deyənlər,

bu məsələni yaxşı fikirləşməliyik.Bunun siyasi bir yönü vardır. Yan tərəfdə Sultanəhməd camesini doldura bilməyəcəksən,Ayasofiyanı dolduraq deyəcəksən. Bu cür tələlərə düşməyək. Bunların tamanı bizəqurulmuş bir oyundan ibarətdir".

Və aradan bir il ötəndən sonraisə bu bəyanatı yaymışdır: "1934-cü il tarixində tək partiya dövründəAyasofiyanın muzey olmasıyla bağlı yetişilən bu qərar tarixə xəyanət olmaqlayanaşı, hüquqa da ziddir".

Yəni Atatürk tarixə xəyanətetmişdir!?...

Sayın Cümhur başqanı!

Atatürk Ayasofiyanın daimiolaraq muzey olmasını istəsəydi və sənədini də o cür təsdiqlətsəydi tarixə və mərhumbabamız Fateh Sultan Məhmədin mirasına dediyiniz kimi xəyanət etmiş olardı.Ancaq Atatürk xüsusilə onun təmirini əmr etmiş və keçmiş görkəminə qayıtmasınıtəmin etmiş, sənədini də came kimi təstiq etdirmişdir. Tarixi həqiqətlərAtatürkün tərəfindədir …

Bu olaydan öncə də "İkiayyaşın çıxardığı qanun mötəbər olur, dinin əmr etdiyi bir qanun sizin üçün nəyəgörə qəbul edilməməlidir?"- deyərək eyhamla Atatürkü əyyaşlıqla ittihametmişdiniz və bir partiya rəhbərinə hücum çəkmək xatirinə Türkiyə Cümhuriyyətiniyaradan insana o sözləri söyləmişdiniz. Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanıkimi oturduğunuz stolu sizə təhvil verən və bu dövləti yaradan Atatürk üçün busözləri deməyə diliniz nə cür döndü bilmirəm?!

Dövlətimizə qəsd edən vəVaşinqtondan idarə olunan Fətö terror təşkilatına vurduğunuz zərbənialqışlayıram. Ancaq siz 8 iyun 2018-ci il tarixində belə demişdiniz:

"Fətönün bizim zamanımızdaböyüdüyü iddiasına qarşı çıxmaram. 17 universitet istədilər verdik, məktəb üçünyer istədilər verdik, türkcə olimpiyadaları dedilər, yaxşı dedik, nə istədilərdə vermədik!?"

Sizin baş nazirliyiniz dövründəqondarma Balyoz, Ərgənəqon, Poyrazköy adı qoyulan və Fətönün barmağıylaqaldırılmış cinayət işləriylə yüzlərlə şərəfli Türk zabiti yalançı günahlarlazindanlara atıldı, bəziləri bu nahaq ittihamları hərbçi ləyaqətinəsığışdırmayaraq özünə qəsd etdi. O zabitləri zindana salan Fətöçü savçıları(prokuror) alqışladınız, indi isə onları tutmaq üçün axtarırsınız, ancaq əlinizəkeçmirlər. Sizin baş nazirliyiniz dövründə Türkiyənin kosmik otağına daxilolunaraq dövlətin məxfi sirrləri oğurlanıb Amerikaya aparıldı.

PKK-çı terrorçular üçün,"Çözüm sürəci də bunlar bizi aldatdı" - dediniz. Ancaq Atatürküdünyanın heç bir lideri aldada bilmədi…

İstanbulun Tuzla qəsəbəsində

bir küçəyə Atatürkə"firon" deyən və Türkiyənin şəriət dövləti olmasını istəyən biryazıçının adının verilməsi qərarı İstanbul bələdiyəsində AKP və MHP qrupunun səsləriilə qəbul edildi.

Atası və anası Mövləvi olan, 7yaşında Qurani-Kərimi əzbərləyən, Türkiyə Cümhuriyyətini yaradıb Cümhurbaşqanıseçildikdən sonra öz maaşıyla Quranı təfsir etdirib 20 min tirajla xalqa pulsuzpayladan Atatürk bütpərəst idi? Siz ona firon deyən adamın adının o küçəyəverilməsinə bir dövlət xadimi olaraq mane olmalıydınız, olmadınız. Üstəlik ikinaziriniz o adamın yanına yoluxdu…

Atatürkün əmriylə yaradılanTürkiyə Diyanət Başqanlığının stolunda əyləşən Əli Ərbaş adlı şəxs Ayasofiyanınibadətə açılması mərasimində; "Fateh Sultan Məhməd Xan gözünün giləsi olanbu möhtəşəm məbədi qiyamətə kimi məçid olmaq şərtilə vəqf edərək möminlərə əmanətedib. Bizim inamımızda vəqf malı toxunulmazdır. Toxunanı yandırar. Vəqf edəninşərtindən əl çəkmək olmaz, ona uymayan lənətə tuş gələr" - deyərək dolayıyolla Atatürkə lənət oxudu.

Ulu Peyğəmbərimiz, "lənətdeməyin, o lənət sizə qayıdar" - demişdir cənab Əli Ərbaş və bir cümlə dəsizə: Atatürkün Ankarada millətə vəqf etdiyi, ona bağışladığı "AtatürkOrman Çiftliyi" darmadağın edilmişdir, o lənətdən onu edənlərə də paydüşürmü?!

Mərhum Atatürk 1934-cü ildəAyasofiya camesinin bir hissəsinin muzey olmasını bir hissəsinin də ibadət üçünayrılmasını istəməklə qərb dünyasına "Türkiyə Cümhuriyyəti qərbyönlü dünyəvidövlətdir, bu yolda da yeriyəcəkdir" məsajını vermişdir. Bu addımıyla həmMontrəux sazişi ilə İstanbul və Çanaqqala boğazlarında Türkiyənin tam hakimiyyətinitəmin etmiş, həm də Hatay (İskəndərin) məsələsini həll edərək digər siyasiaddımlarıyla Türkiyənin dünya nəzdindəki yerini möhkəmləndirmişdir.

Atatürkün rəhbərliyində

bir tərəfdən İstiqlal Müharibəsiyeridilərkən digər tərəfdən də uluslararası sazişlər bağlanmışdır. Fransa ilə1921-ci ildə imzalanan Ankara sazişi ilə məcburən Suriya və Hatay Fransanınhakimiyyətinə buraxılsa da, Atatürkün qabaqgörənliyi ilə sazişə ordakı türklərinhüquqlarının qorunması və bölgəyə muxtariyyət verilməsiylə bağlı maddələr əlavəetdirilmişdir. Fransanın bölgəni həmin il Hələb vilayətinə bağlaması Türkiyəyəmənfi təsir bağışlasa da, 1926-cı ildə Türkiyənin təzyiqi ilə seçkilərkeçirilmiş "Müstəqil İskəndərun Hökuməti" yaradılsa da, Fransa ikincibir qərarla onun adını "Qüzey Suriya Hökuməti" kimi əvəz edərək Dəməşqəbağlamışdır. İkinci Dünya Müharibəsinin küləkləri əsməyə başlayınca, Almaniya vəİtaliyadakı faşist rejimlərin işğalçı siyasətləri başda Fransa olmaqla,avropalıları təşvişə salmış, Türkiyə də bundan istifadə edərək, 1936-cı ilin 9 oktyabrgünü Fransaya bir nota verərək İskəndəruna müstəqillik vərilməsini tələbetmişdir. Fransa boyun qaçırınca Türkiyə məsələni Millətlər Cəmiyyətinəaparmış, həmin ilin dekabr ayının 14-cü günü Hatay vilayəti daxili işində azad,xarici işlərində Suriyaya bağlı bir statuya qovuşmuşdur. Fransa da bölgə iləbağlı rəftarını Türkiyənin təzyiqi ilə dəyişdirmiş və 1937-ci ildə imzalanansazişlə özünün təyin etdiyi valini kənarlaşdırıb yerinə bir türkü təyinetmişdir. Atatürkün əmriylə 5 iyul 1938-ci il tarixində Türk ordusu Hatayadaxil olmuş, aparılan seçki nəticəsində Hatay Cümhuriyyəti yaradılmış vəcümhuriyyətin rəhbərləri Türkiyə ilə birləşməyi istəmiş və Hatay Türkiyətorpaqlarına daxil edilmişdir. Bu bölgə və İskəndərun limanı Qıbrıs adasının əmniyyəti,Türkiyənin Ağdənizdəki milli hüquqları yönündən həddən artıq strateji önəməmalikdir. Atatürkün Hatay təkidi oradaki türklər və Kıprısa görə idi.

Əziz oxucu!

İstiqlal mübarizəsinə qoşulangörkəmli yazıçı Xalidə Ədib Adıvar Ankarada üzləşdiyi bir olayı xatirələrindəqeyd edib: "Qızılay təşkilatında sədr idim. Düşmənlərin işğalı altındakı vətənixilas etmək məqsədilə Atatürkün başlatdığı Azadlıq Mübarizəsi üçün konfranslartəşkil edirdik. Ankarada bir konfransda çıxış etdikdən sonra yanıma basma çitdəndon geyinmiş bir qadın yaxınlaşdı, deyəsən gözləri yaxşı görmürdü. Yaxınlaşankimi də boynumu qucaqlayıb ağlaya-ağlaya: "Mən özgələrinin pal-paltarınıyuyub pul qazanıram qızım. Həm güzəranımızı təmin edirəm, həm də yeganə gümanyerim olan qızımın illik təhsil pulunu yığıram. Müəllim məktəbində oxuyur. O dabir gün müəllim olacaq və sənin kimi xalqın qarşısında çıxış edə biləcəkdi.Bircə oğlum vardı, Çanaqqala döyüşlərində şəhid oldu. Döyüşdən, müharibədənsöhbət açdın, ancaq Çanaqqalanı, orda şəhid olanları dilinə gətirmədin".Qadın bunu dedikdən sonra əlini döşünə saldı və min lirə çıxarıb mənə uzadaraq,"Bunu götür, cəbhədə yaralanıb Qızılaya gələn yaralılarımız üçün xərcləyərsiniz".Özümü saxlaya bilmədim və gözümün yaşı sel olub axdı. Geriyə döndüm, yardımçımZəhra xanım yaxınlaşaraq: "Bu böyük puldu Xalidə xanım və ankaralı kişilərdəncəmisi bu qədər pulu ancaq yığa bilmişik, xalq çox kasıbdı” - dedi.

Sayın Cümhurbaşqanı!

Atatürk ayağına geyməyə çarıqtapa bilməyən, düşmənlə vuruşmada kifayətli silahı olmayan, 80 faizi xəstə, əlil,qoca və qadın olan 11 milyonluq əhalini güneylisi-qüzeylisi, şərqlisi-qərblisiyləbirləşdirib vahid bir yumruğa döndərdi və ölkəni xilas etdi.

Sizin ibadətə açdığınızAyasofiya, İstanbul, Hakkari, Tuncəli, Mosul, Antəp, Urfa, Afyon, Əskişəhir,Samsun, Mərzifon, Batum və İzmit İngilis işğalındaydı. Sonra onlar Urfa, Maraş,Adana, Antəp vilayətlərini fransızlara hədiyyə etdilər. Muğladan Antalyaya,Aydından Konyaya kimi İtaliyan işğalındaydı. Şərqdə ermənilər dövlət qurmaqüçün rusların silahlarıyla xalqı soyqırımla məhv edirdi. Yalnızca, bir gündə Ərzurumda3000 məsumu uşaqlı-qocalı binalara dolduraraq diri-diri yandırmışdılar. Ruszabiti Tverdo Xələbov xatirələrində bu vəhşəti qeyd edibdir. Qaradənizdə rumlardövlət yaratmaq cəhdində, Qars, İgdir və Ardahan bölgələri rus işğalında idi.

Atatürk, Xalidə Ədib Adıvarın təsviretdiyi o kasıb xalqa rəhbər olub İstiqlal Müharibəsini qazandı. Siz bugün 84milyonluq Türkiyənin Cümhurbaşqanlığı stolunda əyləşmisiniz və bölgənin ənböyük gücünə çevrilmiş, dünya səviyyəsində hörməti, qüdrəti olan bir dövlətinbaşındasınız və bundan güc alıb müəyyən yerlərə barmaq silkələyirsiniz,alqışlayıram... Ancaq bu ölkəni 17 ildə bu səviyəyə siz gətirmədiniz. İnönü,Calal Bayar, Məndərəs, Dəmirəl, Özal, Əcəvit və adını saya bilmiyəcəyim şəxsiyyətlərimizinəməyi ilə yaranmış Türkiyənin stolunda əyləşmisiniz. Bu da sizin bəxtinizdir.

Dünən oturduğunuz stoluAtatürk, İnönüyə, o Calal Bayara, Dəmirələ, Özala və digərlərinə təhvil verdi.Dünən onlar idi, bu gün sizsiniz, sabah siz olmayacaqsınız, hamı kimi bunuyaxşı bilirsiniz.

Dağıstanlı yazıçı RəsulHamzatov, "Keçmişinə güllə atanı gələcək topa tutar" demişdir. Müsbətişlərinizi alqışlayıram, daim alqışlayacayıq. Ölkəmizin, dövlətimizin sarayınaqoyduğunuz hər bir kərpiç üçün mən və mənim kimilər sizə minnətdardır, indənbelə də olacaqdır, ancaq Atatürkə qarşı söyləmləriniz əsla qəbul edilməzdir.Siz yalnızca AKP-nin deyil, 84 milyonluq Türkiyənin Cümhurbaşqanısınız, birləşdirici,bütövləşdirici olmalısınız, dağıdıcı yox... "Siz məndən, bizdəndeyilsiniz!"- demək qaranlığın başlanğıcıdır…

21 Avqust günü

çox şükür xalqımıza bir müjdəverdiniz, nəhayətsiz təşəkkürlər. Və dediniz ki, "Daha öncə Tuna-1adlandırılan bu sahəyə Sakarya Qaz Sahəsi adını verdim". Naziriniz və kürəkəninizBərat Albayraq da "Bugünün bizim üçün belə bir anlamı var, millətimizintarixində avqust zəfərlər ayıdır. Malazgirtdən Mohaça, Böyük TaarruzdanSakaryaya kimi həqiqətən avqust ayında çox böyük şanlı zəfərlərə imzaatmışıq" - dedi.

Sizin bütün dünyaya mesaj kimiverdiyiniz Sakarya adı dünya tarixində 22 gün 22 gecə davam edən dünyanın ənböyük müharibəsini eyhamla "tarixə xəyanət etmişdir", "əyyaşdır"dediyiniz Atatürk qazanmış, düşməni məhv edən o müharibəni udan ordunu o idarəetmişdir …

Atatürk Haqq dünyasındadır, sizdə, mən də, digərləri də həmin dünyaya vədəmiz çatanda gedəsiyik. Adları tarixəşərəflə yazılmış insanların ki, onlar fiziki varlıqları yaşamadığına görə, özlərinimüdafiə edəcək qüdrətdə deyillər, sizin söyləmlərinizə qarşı cavab verə bilməzlər...

Sonra… Siz Türkiyənin hər birproblemini həll etdiniz, yalnızca problem kimi Atatürk qaldı?! Düzəlibdi həryarağı, qalıbdı saqqal darağı?!

Əziz oxucu!

Yaxşı bilirsiniz ki, tarixi şəxsiyyətlərinləyaqətinə qara yaxmağa çalışmaq, onların ruhunu incitmək bir insanı ucaltmaz, əksinə,onun şəxsiyyətinə xələl gətirər. Yunus Əmrə babamız nə gözəl deyib:

"Cümlələr doğrudur səndoğru isən

Doğruluq bulunmaz sən əyri isən"


Ankara, altaylı[email protected]

TƏQVİM / ARXİV