SON DƏQİQƏ:

ŞEYTANIN ŞEYTANLIĞI - Seyfəddin Altaylı yazır

  48085   |  
Şriftin ölçüsü  

"Dinsiz elm kor, elmsiz din topaldır

Albert Eynşteyn”

Salam dostlar.

Fikir veribsinizsә, yazılarımda daim elmә üstünlük verdiyimi vurğulayıram. Elm yalnızca bir sahәyә mәxsus deyildir. Tarixin әn qәdim çağlarında Türk şahzadələrinin hәr birinin azı üç dil bildiyi sәnәdlәrdә zәbt olunub. Bizim tarix boyu böyük dövlәtlәr vә on altı imperiya yaratmağımızın özülündә dә bu dayanır, yәni elm.

Sәkkizinci yüzildә yazılan Bilgә Xaqan abidәsinin şәrq üzündә bu sözlәr yazılıb: "Ondan sonra şahzadələr böyük qardaşları kimi yaradılmayıb şәksiz, oğulları ataları kimi yaradılmayıb şәksiz. Ağılsız, lәyaqәtsiz xaqanlar taxtda әylәşib, komandirlәri dә ağılsız, lәyaqәtsiz imişlәr. Bәylәri vә xalqı itaәtkar olmadığı üçün, Çin xalqı hiylәgәr, saxtakar olduğu üçün qardaşları bir-birinә saldığı, bәylәrlә xalqı bir-birinә qarşı qışqırtdığına görә, Türklәr dövlәt taxtında әylәşdirdiyi xaqanını itirib. Bu sәbәblә Türk xalqı, Çin xalqına bәy olmağa layiq oğullarını qul edib, xanım olmağa layıq qızlarını cariyә edib”.

Hәmişә bu sözü dilә gәtirirәm, "tarix ondan dәrs çıxarılarsa tarixdir, dәrs götürülmürsә, yalnızca nağıldan ibarәtdir”.

Müqәddәs kitabımız "Qurani Kәrim”in Maidә surәsinin 51-ci ayәsindә "Ey iman edәnlәr! Yәhudilәri vә xristianları dost tutmayın. Onların bәzisi, bәzisinin dostlarıdır. İçinizdәn kim onları dost tutarsa, şübhә yoxdur ki, o da onlardandır”- deyilib.

Bu gün elә bir dünyada yaşayırıq ki, bilmirik kim müsәlmandır, kim deyildir. Haçan әrәblәrin quyruğu qapı arasında qısdırıldı, o saat onları dünya arenasında müdafiә etdik, çünki din qardaşlarımızdır dedik.

Birinci Dünya Müharibәsindә Mәkkәyә "Şәrif” tәyin etdiyimiz Hüseyn ingilislәrdәn aldığı qızıllarla çöl әrәblәrindәn 70 min nәfәrlik ordu yaradıb oğlunu İngiltәrәnin casusu Lowrәns ilә birlikdә onun komandiri tәyin etdi. Mәhmәtciklәrimizi kürәyindәn güllәlәdi, halbuki biz onların torpaqlarını imperialistlәrә, başda ingilislәr, fransızlar vә italiyanlara qarşı qoruyurduq.

Dünәnә kimi fәlәstinlilәrә İsrail hücum çәkdikdә dünya miqyasında әn yüksәk sәslә onları müdafiә etdik, çünki müsәlmandılar. Qırx ildir ölkәmizdә qırğın törәdәn PKK/PYD/YPG terrorçuları da müsәlmandılar.

Avropalılar da, amerikalılar da indiyә kimi kürdlәrә daim arxa oldular, onları silah-sursat yönündәn dәstәklәdilәr. Ruslar da onlardan gәridә qalmadı vә 1970-ci illәrdәn bәri qışqırdaraq Türk xalqının canına saldılar. Hәtta PKK-lılar öncә kürdlәri qırarkәn dә oğul-uşaq, qadın-kişi fәrqi qoymadılar.

Birinci Dünya Müharibәsinin әsl mәqsәdi Sәlib yürüşlәrindәn fәrqli deyildi. PKK/PYD-nin Türkiyәdә terror aktları törәtmәsinin әsl mәqsәdi dә hәmin mәqsәdlәrә xidmәt edir.

Türkiyә haçan ki, terrordan zara gәldi vә dövlәtinin, dövlәtçiliyinin tәhlükә ilә üzlәşәcәyini gördükdә, ayağa durub quduzlar sürüsünә dәrsini vermәyә qalxdıqda, dünәnә kimi dәstәklәdiyimiz fәlәstinlilәr bizi işğalçı elan etdilәr. Fәlәstinlilәr üçün sinә cıranların sağ üzünә möhkәm bir sillә çәkdilәr. Әrәb Liqası da elәcә. Bunlar da müsәlmandı, din qardaşlarımızdı???

Amerika gördü ki, yetişdirdiyi quduzlar Mәhmәtciyin qarşısında zәlil-zәbun oldu o saat onların mәhv olmasına icazә vermәk istәmәdi vә fırıldaqçı Trump iki adamını yolluyaraq Türkiyәnin әlinә-әtәyinә düşüb "amandır, hәrәkatınızı saxlayın, biz PKK/PYD-lilәri sәrhәdlәrinizdәn çәkәcәyik” - deyә söz verdi. Görәsәn niyә???

Başda Amerika olmaqla xristian Avropaya, Moskvada PKK-nın nümayәndәliyini hәlә dә açıq saxlayan Rusiya Federasiyasına sual verib desәn ki, ay filan-filan, axı ikidә bir deyirsizin, demokratiyadan tәrәfik, insan hüquqlarına hörmәt bәslәyirik, terrorizmә qarşıyıq, bәs terrorçuları niyә dәstәklәyirsiniz? O dәqiqә dillәri topuq döyәcәk vә söhbәtdәn kәnar sözlәri deyәcәklәr. Gәldilәr vә dedilәr…

Әziz qardaşım, mehriban bacım, 18-ci yüzildә I Pyotrun vәsiyyәtinin nәticәsidir ki, Qәrbi Azәrbaycanda Ermәnistan yaradıldı, oradaki Azәrbaycan türklәri zorla dәdә-baba torpaqlarından çıxarıldılar. Zәngәzur koridoru İranın quzeyindәn, İraq vә Suriyanın quzeyindәn keçәrәk, Aralıq dәnizinә çatacaq Kürdçü koridora bağlanmaq mәqsәdiylә yaradıldı. Rusiya ona görә Suriyadadır, Amerika Türkiyәnin vә İranın parçalanmasını mәqsәd güdәrәk İraq vә Suriyanı işğal etmişdir. Dünyanı bölüşәn bu iki xristian dostun İraq vә Suriyada olmasının yeganә mәqsәdi Türkiyә vә İranın parçalanması, buralarda özlәrinә bağlı olacaq vassal bәyliklәrin yaradılmasıdı.

18-ci yüzildә yaşamış Әrzurumlu İbrahim Haqqı hәzrәtlәri "Görәlim mevlam neylәr, neylәrsә güzәl eylәr” deyib.

Yaxşı bәs biz indi vә indәn belә neylәmәliyik? Öz övladlarımızı eynilә avropalılar kimi haçan yetişdirmәyә başlayacağıq? Haçan hardasa 300 milyona çatan dünyamızı heç olmasa mәdәni yöndәn birlәşdirmәyә başlayacağıq???


Dosta Göndər :

  

SON XƏBƏRLƏR

2021-12-03

Video

Yazarlar

MARAQLI

DÜNYA

ƏDALƏT BU GÜN
December: 04
November: 27 20 13 06 04 02
October: 30 28 26

Redaktor seçimi

FOTOREPORTAJ

GÜNÜN SİTATI

SORĞU

COVİD 19 peyvəndi vurdurmusunuz?

ÇOX OXUNAN

GÜNÜN LƏTİFƏSİ

Vasif Quliyevin kefi yuxarıdı, sanki səmalarda uçur. Aqil Abbas:

- Vasif, xeyir ola, genə göylərdə uçursan?

Vasif müləllim:

- Qağa neyniyim, "Parıament" siqareti cəkirəm, amma parlamentə düşə bilmirəm. "Prezident" yağı yeyirəm, prezident ola bilmirəm. Bircə

 "Vozdux" arağı real kömək edir, içən kimi havalarda uçuram.

ARXİV

TƏQVİM

FACEBOOK